SOD

Rejestracja

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów będą musieli zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego. Należy zaznaczyć, że System Obsługi Dofinansowań jest systemem odrębnym od istniejącego w Funduszu systemu e-pfron, służącego do przekazywania dokumentów w zakresie obowiązkowych wpłat na Fundusz.

W celu rejestracji pracodawca będzie zobowiązany przesłać do Funduszu formularz zgłoszeniowy zawierający:

  1. dane o pracodawcy, w tym: pełną i skróconą nazwę pracodawcy
  2. numery: REGON, NIP i PKD,
  3. adres pracodawcy wraz z siedmiocyfrowym kodem stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
  4. adres do korespondencji,
  5. imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem.
  6. aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w pkt 1, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przesłania tych danych.
  7. upoważnienie osoby przesyłającej dane, o których mowa w pkt 1, oraz zaświadczeń lub dokumentów do występowania w imieniu pracodawcy.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przez pracodawcę przesłane do właściwego terenowo oddziału PFRON lub złożone bezpośrednio w Oddziale. W przypadku gdy pracodawca złoży dokumenty bezpośrednio w Oddziale otrzyma on identyfikator oraz hasło dostępu do systemu. Natomiast w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty pracodawca będzie zobowiązany do odebrania osobiście w Oddziale identyfikatora oraz hasła dostępu do systemu. Rejestracji należy dokonać nie później niż na 30 dni przed dniem złożenia pierwszej informacji. Ponieważ termin składania pierwszych informacji upływa 14 lutego 2004 r., dlatego też dokumenty rejestracyjne pracodawcy powinni złożyć do 14 stycznia 2004 r.

Terminy składania dokumentów.

Zgodnie z art.26 c ust.1 ustawy pracodawca składa Zarządowi Funduszu:

  1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,
  2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

Ww. przepis zobowiązuje pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do składania co miesiąc informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy oraz co dwa miesiące wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy. Złożenie przez pracodawcę informacji lub wniosku po terminie wynikającym z ustawy powoduje, że informacja lub wniosek nie będą rozpatrywane. Informacje i wnioski składane mają być w formie elektronicznej przez Internet. Wyjątek stanowią pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników, którzy informacje i wnioski mogą składać w formie tradycyjnej (pisemnej) do właściwego terenowo oddziału Funduszu.

Link do strony zawierającej wszystkie informacje SOD :
Serwis SOD