e-pfron

Ulgi we wpłatach na PFRON - wyjaśnienie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że uzyskał w dniu 19 marca 2004 r. następujące wyjaśnienia dotyczące art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776 z późn. zm.), w szczególności ust. 8 tego artykułu. Oto treść uzyskanych wyjaśnień:

Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na pismo z dn. 9-03-04, znak- WWO/0269/MJ/2004, informuje, że: Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) w przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.

80-procentowy limit, o którym mowa w art. 22 ust. 8 ustawy, jest atrybutem wpłaty, a nie ulgi jako takiej. Przepis ten bowiem normuje nie tylko zasady nabycia i ustalenia wysokości ulgi, ale także sposób korzystania z niej, a więc odnosi się także do wpłat, które są obniżane. Zapis wspomnianego przepisu oznacza m.in., że wpłata należna jest pokrywalna ulgami w 80%. Taki sam charakter miał zastąpiony przez art. 22 ust. 8 ustawy przepis § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 547, ze zm.). Wynikało z tego przepisu, że wpłata mogła być pokryta ulgami w całości, natomiast niewykorzystane a przysługujące kwoty ulg miały być wykorzystywane w następnych okresach. Należy także podkreślić, że zasada wyrażona w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia była stosowana w odniesieniu do wszystkich ulg niezależnie od daty ich uzyskania. Tak jest także obecnie, w przypadku art. 22 ust. 8 ustawy.

Oznacza to, począwszy od 1 stycznia 2004 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisu art. 22 ust. 8 ustawy wpłaty (a więc począwszy od wpłat należnych za styczeń 2004 r.) mogą być pokrywane ulgami do wysokości 80% każdej z tych wpłat, a 20% wpłat należnych jest uiszczana Funduszowi niezależnie od wysokości przysługujących ulg, daty ich uzyskania oraz sposobu ustalenia ich wysokości.

Natomiast przepis art. 22 ust. 9 ustawy odnosi się do atrybutu ulgi, jakim jest okres jej przedawnienia. Wszedł on w życie z dniem l stycznia 2004 r . i skutkuje tym, że możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z informacji o wysokości ulg wydanego po tej dacie może być wykorzystana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. W zakresie terminów dotyczących wykorzystania ulg wynikających z informacji uzyskanych przed tą datą znajduje zastosowanie - należący do przepisów przejściowych - art. 15 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r., zgodnie z którym przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana w przyszłych okresach, przy czym ulgi uzyskane przed dniem 1 stycznia 1999 r. - aż do wyczerpania, a uzyskane po tej dacie - przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Link do strony zawierającej wszystkie informacje i komunikaty PFRON :
Serwis PFRON